Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
 
( ดูทั้งหมด 9 แห่ง )
 
 
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 20/05/58
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่ 25/12/49

ระบบเจ้าหน้าที่
 
การแข่งขันทักษะ "วชิรวิชาการ


การประกวด/การแข่งขันทักษะทางวิชาการ “วชิรวิชาการ” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2554

๑. การส่งใบสมัคร และข้อมูลการสมัคร
        - ใบสมัคร
        - ตัวอย่างหนังสือนำส่งใบสมัคร
        - รหัสสถานศึกษา

๒. หนังสือเชิญเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

๓. หลักเกณฑ์การแข่งขัน
        - ตารางสรุปรายการแข่งขัน
        - หลักเกณฑ์การแข่งขันระดับก่อนประถมศึกษา
        - หลักเกณฑ์การแข่งขันระดับประถมศึกษา
        - หลักเกณฑ์การแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 ๔. ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ "วชิรวิชาการ ครั้งที่๖"

      ๔.๑ ระดับก่อนประถมศึกษา
      ๔.๒
ระดับชั้นประถมศึกษา ประกอบด้วย                 
                    ๑.สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
                       - เขียนตามคำบอก ป.1-6
                       - เขียนเรียงความ ป.4-6
                       - คัดลายมือ ป.1-6
                       - ตอบปัญหาความรู้ความเข้าใจภาษาไทย (ป.1-3)
                       - ตอบปัญหาความรู้ความเข้าใจภาษาไทย (ป.4-6)
                    ๒.กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
                       - คิดเลขเร็ว ป.1-6
                       - โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ป.1-6
                    ๓.กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
                       - โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-6
                       - ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ป.1-3
                       - ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ป.4-6
                    ๔.กลุ่มสาระสังคม ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
                       - ตอบปัญหาทั่วไปสังคมศึกษา ป.1-3
                       - ตอบปัญหาทั่วไปสังคมศึกษา ป.4-6
                       - ตอบปัญหาสารานุกรมไทย ป.4-6
                    ๕.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
                       - ตอบปัญหาสุขศึกษา ป.1-3
                       - ตอบปัญหาสุขศึกษา ป.4-6
                       - แอโรบิค ป.1-6
                    ๖.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
                       - ปั้นดินน้ำมันตามหัวข้อที่กำหนด ป.1-3
                       - ร้องเพลงลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง (ประถม)
                       - วาดภาพระบายสี ป.1-6
                       - สร้า้งภาพด้วยดินน้ำมันตามหัวข้อที่กำหนด ป.4-6  
                    ๗.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและเทคโนโลยี
           
            - แกะสลักผลไม้ ป.4-6
                      
- ทักษะคอมพิวเตอร์ ป.1-3
                      
- ทักษะคอมพิวเตอร์ ป.4-6
                      
- ประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นของใช้ ป.4-6
                      
- ประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นของใช้ ป.1-3
                    ๘.ภาษาต่างประเทศ
                       - คัดลายมือภาษาอังกฤษ ป.1-6
                       - จับคู่ศัพท์ ป.1-6
                       - สร้างคำศัพท์ใหม่จากตัวอักษรที่กำหนดให้ ป.4-6 
        ๔.๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มี 8 กลุ่มสาระ ประกอบด้วย
                   ๑.สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้วย
                       - เขียนตามคำบอก ม.1-3
                       - เขียนเรียงความภาษาไทย  ม.1-3
                       - คัดลายมือ ม.1-3
                       - ตอบปัญหาความรู้ความเข้าใจภาษาไทย (ม.1-3)
                    ๒.กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
                       - คิดเลขเร็ว ม.1-3
                       - โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ม.1-3
                    ๓.กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
                       - โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1-3
                       - ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.1-3
                    ๔.กลุ่มสาระสังคม ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
                       - ตอบปัญหาทั่วไปสังคมศึกษา ม.1-3
                       - ตอบปัญหาสารานุกรมไทย ม.1-3
                    ๕.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
                       - ตอบปัญหาสุขศึกษา ม.1-3
                    ๖.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
                       - ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประกอบจินตลีลา(ม.1-ม.3)
                       - ร้องเพลงลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง(ม.1-ม.3)
                       - วาดภาพระบายสี(ม.1-ม.3)
                    ๗.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและเทคโนโลยี
                       - ทักษะคอมพิวเตอร์ ม.1-3
                       - ประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นของใช้ ม.1-3
                    ๘.ภาษาต่างประเทศ
                       - เขียนคำศัพท์ ม.1-3
                       - สร้างคำศัพท์ใหม่ ม.1-3

๕. หนังสือประกาศ
     - แบบฟอร์มแจ้งแก้ไขรายชื่อนักเรียน
     - รายชื่อสถานศึกษาที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
     - หนังสือเทศบาลเมือง

๖. ตารางการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ “วชิรวิชาการ” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2554
     - ตารางการแข่งขันระดับอนุบาล
     - ตารางการแข่งขันระดับประถมศึกษา
     - ตารางการแข่งขันระดับมัธยมศึกษา

 ๗. ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ "วชิรวิชาการ ครั้งที่ ๖"
     ๗.๑ 
ระดับอนุบาล 
     ๗.๒ ระดับมัธยมศึกษา
              -  กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
              -  กิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
              -  กิจกรรมประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นของใช้ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
              -  กิจกรรมการเขียนเรียงความ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
              -  กิจกรรมการเขียนเรียงความ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
              -  กิจกรรมการเขียนคำศัพท์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
              -  กิจกรรมการเขียนตามคำบอก ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
              -  กิจกรรมการเขียนตามคำบอก ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
              -  กิจกรรมคัดลายมือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
              -  กิจกรรมสร้างคำศัพท์ใหม่จากตัวอักษรที่กำหนดให้ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
              -  กิจกรรมคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
              -  กิจกรรมโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
              -  ตอบปัญหาทั่วไปสังคมศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1-3
              -  ตอบปัญหาความรู้ความเข้าใจภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
              -  ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
              -  ตอบปัญหาสารานุกรมไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

              -  ตอบปัญหาสุขศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
              -  ทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
      ๗.๓ ระดับประถมศึกษา
             -  ทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
             -  ทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
             -  ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
             -  ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
             -  โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
             -  กิจกรรมคิดเลขเร็ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
             -  กิจกรรมโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
             -  กิจกรรมปั้นดินน้ำมันตามรายการที่กำหนด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
             -  กิจกรรมสร้างภาพด้วยดินน้ำมันตามหัวข้อที่กำหนด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
             -  กิจกรรมเขียนตามคำบอก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
             -  กิจกรรมเขียนตามคำบอก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
             -  กิจกรรมเขียนตามคำบอก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
             -  กิจกรรมการเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
             -  กิจกรรมการเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

             -  กิจกรรมการเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
             -  กิจกรรมคัดลายมือภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
             -  กิจกรรมคัดลายมือภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
           
 -  กิจกรรมคัดลายมือภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
             -  กิจกรรมคิดเลขเร็ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,4,5,6
             -  กิจกรรมจับคู่คำศัพท์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
             -  กิจกรรมโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
             -  ตอบปัญหาความรู้ความเข้าใจภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
             -  ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
             -  ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประกอบจินตลีลา
             -  ร้องเพลงลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง
             -  วาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
             -  ประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นของเล่น,ของใช้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
             -  แกะสลักผักและผลไม้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
             -  ตอบปัญหาสุขศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
             -  แอรโรบิค ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
             -  ตอบปัญหาทั่วไปสังคมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
             -  ตอบปัญหาสารานุกรมไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
             -  สร้างคำศัพท์ใหม่จากตัวอักษรที่กำหนดให้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

 
  สำนักงานเทศบาลเมืองท่าข้าม
168 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทร.0–7731-1074 E-mail: info@takhamcity.go.th
© Copyright 2006.takhamcity.go.th All rights reserved. Modify 2009. Powered by CityVariety Corporation